VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností BRABEC,mlýn Horažďovice-Zářečí s.r.o. a Vámi jako kupujícím, případně příjemcem, pokud se jedná o odlišné osoby.

I. Všeobecná ustanovení
Společnost BRABEC,mlýn Horažďovice-Zářečí s.r.o., se sídlem Horažďovice, Zářečská 651,PSČ 341 01, IČ:28005988 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21128, (dále též jen "prodávající") je prodávajícím .
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon číslo 513/1991 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů
Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující - kupujícím může být :

 1. spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která zboží kupuje za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím,
 2. kupujícím může být také podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

Příjemce zboží - je jím buď přímo kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
Uzavření smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

III. Objednávka zboží

 1. Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.mlynbrabec.cz. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
 2. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.
 4. Kupující může zboží zakoupit dále osobně v provozovně prodávajícího, jejíž adresa je uveden na internetových stránkách prodávajícího www.mlynbrabec.cz.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Cena zboží
  Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.mlynbrabec.cz.
  Platba musí být provedena v českých korunách.
  V případě objednávky nad 8.000,- Kč bude po zákazíkovi požadována 50% záloha a doložení potvrzení o její úhradě před expedicí zboží.
 2. Cena za dopravu
  K ceně zboží (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:
  a) Osobní odběr v provozovně prodávajícího je zdarma
  b) Doručení na adresu uvedenou kupujícím se účtuje dle aktuálních cen dopravce uvedených vždy v příslušné části objednávky.
 3. Balné
  K ceně zboží bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách prodávajícího.
V. Odstoupení od smlouvy
 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
 2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí ve lhůtě 14 dnů doručit do provozovny prodávajícího uvedené na internetových stránkách prodávajícího www.mlynbrabec.cz písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené ani použité.
 3. Kupující, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
 4. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 30 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil – viz. čl. VI. odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 5. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu, balného atd.
VI. Záruka za zboží a reklamace
 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.
 3. Je-li kupující spotřebitelem platí pro odpovědnost za vady zboží následující: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor z kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:
  - 24 měsíců na spotřební zboží,
  - 8 dnů jde-li o potravinářské zboží,
  - a je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.
 4. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
 5. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

VII. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujícího, resp. příjemce zboží potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Kupující, příp. příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.
V případě, kdy je příjemcem zboží osoba odlišná od kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Kupující či příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodávajícího (tj. Slevách, novinkách, akcích apod.).
Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.mlynbrabec.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek prodávajícího.
Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.
Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.10.2013. pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit nákupní řád. Změnu nákupního řádu řádně a včas uveřejní na svých stránkách www.mlynbrabec.cz

MARMELÁDY A DŽEMY

ZbožíObal
Ovocná náplň - směs HAMÉ 12 kg
Ovocná směs s příchutí jahod 12 kg
Ovocná náplň kusová višeň 11 kg
Džem jablečno - meruňkový 12 kg
Ovocná náplň jablečno – meruňková 12 kg
Ovocná náplň jablečno – rybízová 12 kg
Ovocná náplň jahodová 12 kg
Ovocná náplň jahodová Termo 12 kg
Ovocná směs s příchutí malin 12 kg
Ovocná směs s příchutí rybízu 12 kg
Džem jablečno – meruňkový Amálka 12 kg
Ovocná směs linecká 12 kg
Džem s kusovým ovocem - jahoda 3,5 kg
Džem s kusovým ovocem - meruňka 3,5 kg
Džem s kusovým ovocem - višeň 3,5 kg
Džem s kusovým ovocem - borůvka 3,5 kg
Džem s kusovým ovocem – malina 3,5 kg
Povidla ze švestek a jablek 4 kg
Povidla ze švestek a jablek+ořech 3,5 kg
Švestková povidla HAMÉ 12 kg
Ovocná náplň švestková 12 kg

KOMPOTY , KEČUP

ZbožíObal
Jablečná krouhanka 4 l 1 ks
Jablečné kostky v želé 11 kg
Švestky kompot půlené 4 l 1 ks
Višně bez pecek 4 l 1 ks
Meruňky půlené 4 l 1 ks
Kečup plast 5 kg 1 ks
Pizza pasta 5 kg 1 ks
Ananas - 850 ml plátky 24 ks
Ananas - 3100 ml plátky 6 ks
Ananas - 850 ml kousky 24 ks
Ananas - 3100 ml kousky 6 ks
Mandarinky 314 ml 48 ks
Mandarinky 3100 ml 6 ks
Broskve 2650 ml. Loupané půlky 6 ks
Broskve 850 ml. loupané půlky 24 ks
Jahody 3100 ml 6 ks
Jahody 850 ml 24 ks
Meruňky - 850 ml. -půlené 24 ks
Meruňky - 2650 ml. půlené 6 ks

CUKR

ZbožíObal
Cukr krupice 50 kg
Cukr moučka 15 kg
Cukr nevlhnoucí 10 kg
Cukr vanilínový 15 kg
Cukr skořicový 15 kg
Cukr pálený - Kulér 12 kg
Sorbitol - Neosorb P60W - náhradní sladidlo 1 - 25 kg

TUKY

ZbožíObal
Palmový tuk 10 kg
Forte S - stolní margarín 10 kg
Forte T - tažný margarín 10 kg
Forte P - pokrmový tuk 10 kg
Bellimar pastry sheets T- pláty 6 x 2 kg
Senna creme 10 kg
Senna delicates 10 kg
Rychlošlehací pasta Colco dávk. 1-1,5% 10 kg
Favorit S stolní 10 kg
Favorit T tažný 10 kg
Favorit T tažný pláty 10 kg
Favorit P pokrmový 10 kg
Favorit K krémový 10 kg

OLEJE

ZbožíObal
Olej řepkový kontejner / sud 580/200 kg
Olej řepkový 1 ks - 10l

SUCHÉ PLODY

ZbožíObal
Mák cz 50 kg
Kmín 40 kg
Slunečnice 25 kg
Sezam 25 kg
Kokos 50 kg
Rozinky 10 kg
Lískové oříšky 11-13 mm 50 kg
Mandle 22,68 kg
Mandlové lupínky 11,34 kg
Podzemnice olejná 50 kg
Podzemnice - plátky 12,5 kg
Podzemnice drcená 10 kg
Len 25 kg
Vlašské ořechy 25 kg
Dýně 25 kg
Cizrna - půlky 5 kg

SŮL

ZbožíObal
Sůl pekařská hrubá - bavorská 25 kg
Sůl jemná 50 kg
Sůl hrubá 50 kg

DROŽDÍ

ZbožíObal
Vivo 10 x 1 kg
Fala červená , modrá 10 x 1 kg
Efekt 12 x 1 kg
Succes-sušené droždí 0,5 kg

TVAROH A SÝRY

ZbožíObal
Tvaroh - kbelík Bohušovice 18 % 10 kg
Tvaroh stabil – ztužovač tvarohu 10 kg
Alidon - ztužovač tvarohu 15 kg
Ztužovač šlehačky 5 kg
Sýr cihla 30% 10 kg
Sýr strouhaný 30% 2 x 5 kg
Sýr plátky 10 kg
Mascarpone 2 kg
Máslo 40 x 250 g
Camembert - cena za karton 15 x 100 g

AROMATA NELIHOVÁ

ZbožíObal
Barva červeň jahodová C 123 1 kg
žluť citronová C 301 1 kg
Aroma rum 30 l
rum 10 l
rum 2 l
punč 5 l
vanilka 5 l
mandle 5 l
Citropasta 30 kg
Citropasta 10 kg
Citropasta 12 kg
Pasta kávová tuková 7 kg
Jiné barvy a aromata dodáme na objednávku do 10 pracovních dnů.

ROSTLINNÉ ŠLEHAČKY, CUKRÁŘSKÉ OZDOBY

ZbožíObal
Šlehačka slazená Decor 12 x 1 l
Šlehačka slazená Gourmet 12 x 1 l
Cukrářské sypání - tyčinky barevné 1 kg
Cukrářské barevné korálky, máček 1 kg
Cukrářské stříbrné kuličky II 1 kg
Cukrářské zlaté kuličky II 1 kg
Čokoládová rýže 3 x 1 kg
Čokoládové šupiny tmavé 2 kg
Čokoládové šupiny bílé 2 kg
Topping čokoládový 650 g

MOUKY

ZbožíObal
Pš. mouka hrubá 40 kg
Pš. mouka hrubá 15 kg
Pš. mouka hrubá 10 x 1 kg
Pš. mouka polohrubá 50 kg
Pš. mouka polohrubá 15 kg
Pš. mouka polohrubá 10 x 1 kg
Pš. mouka hladká 50 kg
Pš. mouka hladká 15 kg
Pš. mouka hladká 10 x 1 kg

VAJEČNÉ SUROVINY

ZbožíObal
Vejce čerstvá – velikost L 1 ks
Vaječná melanž tekutá 5 kg
Sušené bílky 15 kg
Sušená vejce celá 15 kg
Sušené žloutky 25 kg
Žluna – náhrada vajec - směs bez vajec 15 kg
Náhrada vajec - směs se žloutkem 15 kg

OSTATNÍ SUROVINY

ZbožíObal
Agar 700 1 - 25 kg
Amonium 25 kg
Bramborové vločky 25 kg
Cibulka smažená 2,5 kg
Glukosový sirup 60 11 kg
Jedlá soda 1 - 25 kg
Kostky do knedlíků 15 kg
Kypřící prášek do pečiva 5 kg
Kyselina citronová 1 - 25 kg
Lepek 25 kg
Magimix soft – na prodloužení trvanlivosti pečiva 22,5 kg
Ocet 8 l
Skořice mletá 1 - 25 kg
Strouhanka 15 kg
Želatina 220 bloom 1 - 25 kg

ŠKROBY A MLÝNSKÉ VÝROBKY

ZbožíObal
Žitné vločky 15 kg
Ovesné vločky 15 kg
Pšeničné vločky 15 kg
Pšeničný škrob 25 kg
Bramborový škrob 25 kg
Kukuřičný škrob 25 kg
Kukuřičná krupice 50 kg

MLÉKO A SOJA

ZbožíObal
Sušené mléko odtučněné 25 kg
Sušené mléko plnotučné 25 kg
Sušené mléko Largo 25 kg
Sušená syrovátka 25 kg
Sojový pudr plnotučný 15 kg
Sojová mouka plnotučná hladká 15 kg
Sojová mouka plnotučná hrubá 15 kg
Sojová drť pražená jemná 15 kg
Alaburky 25 kg

KOŘENÍ

ZbožíObal
Pepř černý mletý 0,5 - 25 k
Pepř černý celý 0,5 - 25 k
Paprika sladká mletá 0,5 - 25 k
Paprika pálivá mletá 0,5 - 25 k
Bazalka 0,5 - 25 k
Petrželová nať 0,5 - 25 k
Majoránka 0,5 - 25 k
Koriandr drcený 0,5 - 25 k
Muškátový ořech mletý 0,5 - 25 k
Další druhy koření dodáváme na objednávku do 10 pracovních dnů.

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY ALIMPEK

ZbožíObal
Farmářská směs 25 kg
Allegro tmavé 20 kg
Almix 25 kg
Expandit 25 kg
Bramburger 25 kg
Rapid 10 kg
Posypová směs s česnekem 10 kg
Náplň jablečná suchá 10 kg
Náplň švestková suchá 12 kg
Náplň meruňková suchá 12 kg
Náplň ananasová suchá 12 kg
Sendvičová směs 25 kg
Lesk na pečivo 9 kg
Ostatní výrobky firmy ALIMPEK dodáváme do 5 pracovních dnů.

KORNOUTY A OPLATKY

ZbožíObal
Luxe Horn č. 521 500 ks
Tulpen clasic č. 509 870 ks
Miska č. 590 144 ks
Trubky silné č. 519 300 ks

POMOCNÝ MATERIÁL

ZbožíObal
Košíčky na muffiny 50 x 40 mm. 1 ks
Papírové pytle 45 x 75 cm. 1 ks
Papírové pytle 65 x 120 cm. 1 ks
Papírové pytle 40 x 70 cm. 1 ks
Dortové krabice 30 cm 100 ks
Dortové krabice 27 cm 100 ks
Dortové krabice 25 cm 100 ks
Dortové krabice 18 cm 100 ks
Dortové krajky 28 cm 100 ks
Dortové krajky 24 cm 100 ks
Balící papír 38 x 58 cm. 10 kg
Balící papír 64 x 86 cm. 10 kg
Pergamen modrý 64 x 86 cm. 10 kg
Papírové tácky č.4 205 x 135 cm. 100 ks

ČOKOLÁDOVÉ POLEVY, FONDÁNY, KAKAO

ZbožíObal
Cukr.poleva tmavá Carla P6 CA 15 kg
Cukr.poleva tmavá Carla P4 KCN 15 kg
Cukr.poleva tmavá Carla P4 KCRP 15 kg
Cukr. poleva mléčná CARLA 15 kg
Cukr. poleva bílá CARLA - T3C 15 kg
Hořká čokoláda 60 % vo403 15 kg
Hořká čokoláda 45 % vo400 15 kg
Mléčná čokoláda extra 31 % vo426 15 kg
Cukrářská poleva tmavá ,,Z VL´´-ALTIS 15 kg
Cukrářská poleva tmavá ,,Z´´-ALTIS 15 kg
CARAVELLA bílá poleva 15 kg
CARAVELLA tmavá poleva 10 kg
Fondán karton CARLA 15 kg
Fondán karton ALTIS 15 kg
Kakao přírodní 25 kg
Kakao středně alkalické 25 kg
Kakao silně alkalické 25 kg

NÁPLNĚ

ZbožíObal
Pomerančová kůra 8 kg
Kandované ovoce 8 kg
Alginát celý červený 10 kg
Alginát sekaný 10 kg
Čoko chipsy - náplň do muffinů apod. 15 kg
Kakaooříšková pasta - N 7 10 kg
Kakaooříšková náplň - N 70 10 kg
Lískooříšková pasta - N 140 10 kg
Extra lískooříšková náplň (13 %) - N 33 10 kg
Tyčinky do crossaintů - N4 5 kg
Vanilkový krém - krém za studena 10 kg
Neomix - krém za studena 12,5 kg
Mixar vanilka 12,5 kg
Krémový prášek vanilkový Brabec 15 kg
Krémový prášek kakaový Brabec 15 kg
Krémový prášek vanilkový Amylon 25 kg
Náplň lískooříšková VL 12 kg
Všechny suroviny na přání rozvažujeme za příplatek 5 kč/kg